Walne Zebranie Członków PTW – 8 marca 2014 r.

08/03/2014

Drogi Członku Polskiego Towarzystwa Wakcynologii

Uprzejmie informujemy, że na podstawie §19 i §20 Statutu Zarząd Główny PTW zwołuje Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w dniu 8 marca 2014 r. (sobota) w Poznaniu w sali wykładowej Ośrodka Nauki PAN, ul. Wieniawskiego 17/19. Pierwszy termin wyznaczono na godz. 15.00, a drugi na godz. 15.15. Porządek obrad w załączeniu. Ze względów organizacyjnych bardzo prosimy o potwierdzenie obecności na Walnym Zebraniu pocztą elektroniczną (joanna@kazubska.pl) najpóźniej do 6 marca 2014 r. (godz. 10.00).

W dniu 8 marca w godzinach 10.00-14.30 w Ośrodku Nauki PAN w Poznaniu odbędzie się konferencja warsztatowa PTW i PTA pt. Szczepienia ochronne w chorobach alergicznych. Dla członków PTW konferencja jest nieodpłatna. Szczegółowe informacje, program i możliwość zapisania się znajdą Państwo na stronie internetowej: www.warsztatyptwakc.pl

Zgodnie z decyzją Zarządu członkom PTW uczestniczącym w Walnym Zebraniu, mającym opłacone wszystkie składki do 2013 r. włącznie, przysługuje zwrot kosztów przejazdu do i z Poznania (pociąg – bilet II klasy; autobus rejsowy). W celu uzyskania refundacji kosztów podróży należy wypełnić odpowiedni wniosek (do pobrania podczas rejestracji na Walnym Zebraniu) i przesłać go na wskazany na nim adres wraz z oryginałami biletów (list polecony) do 10 kwietnia 2014 r.

Z wyrazami szacunku
(za Zarząd)

dr med. Jacek Mrukowicz
Zastępca Przewodniczącego PTW

UWAGA: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o sprawdzenie stanu składek członkowskich. Jeśli istnieją zaległości, prosimy o jak najszybsze ich uregulowanie (60 zł/rok). Kwotę należy wpłacić na konto PTW. Przypominamy, że zgodnie ze Statutem PTW (§10, pkt 8f) nieopłacanie składek dłużej niż rok skutkuje wykreśleniem z listy członków PTW. Kwartalnik „Medycyna Praktyczna Szczepienia” będziemy wysyłali wyłącznie członkom, którzy mają uregulowane wszystkie składki.

Porządek obrad Walnego Zebrania PTW (08.03.2014 r., g. 15.00)

(Sala wykładowa Ośrodka Nauki PAN, ul. Wieniawskiego 17/19, Poznań)

1. Otwarcie zebrania (Przewodniczący PTW)
2. Wybór Przewodniczącego obrad Walnego Zebrania Członków
3. Wybór Komisji Mandatowej, Komisji Skrutacyjnej, Komisji Uchwał oraz Sekretarza
4. Sprawozdanie Komisji Mandatowej o zdolności Walnego Zgromadzenia Członków do powzięcia wiążących Uchwał
5. Przyjęcie porządku obrad
6. Sprawozdanie z działalności PTW w 2013 roku (Przewodniczący PTW)
7. Sprawozdanie finansowe za 2013 r. (Skarbnik Zarządu)
8. Dyskusja nad sprawozdaniami za 2013 r.
9. Głosowanie nad zatwierdzeniem sprawozdania z działalności PTW i sprawozdania finansowego za 2013 r.
10. Wolne wnioski
11. Zamknięcie obrad Walnego Zebrania Członków

20 lat Polskiego Towarzystwa Wakcynologii