Polityka przejrzystości

Oświadczenie Zarządu PTW

Zgodnie z uchwałą Walnego Zebrania Członków z dnia 9 stycznia 2010 roku Polskie Towarzystwo Wakcynologii (PTW) nie przyjmuje żadnych wpłat środków finansowych od producentów leków (w tym szczepionek) i sprzętu medycznego, ani nie realizuje żadnych zadań czy projektów zleconych przez te podmioty.

Współpraca ze sponsorami lub partnerami konferencji i szkoleń organizowanych przez PTW odbywa się na ogólnie przyjętych i uznanych zasadach opisanych szczegółowo w poniższej „Polityce przejrzystości PTW”.

 

Polityka przejrzystości PTW

1. PTW jest organizacją typu „non-profit”.

2. Członkowie Zarządu PTW oraz Komisji Rewizyjnej pracują społecznie i nie otrzymują z tego tytułu żadnego wynagrodzenia.

3. W skład Zarządu PTW i Komisji Rewizyjnej nie wchodzą pracownicy firm farmaceutycznych (w tym produkujących szczepionki) lub producentów sprzętu medycznego, a członkowie Zarządu i komisji Rewizyjnej nie posiadają akcji lub innych udziałów w firmach produkujących szczepionki.

4. Swoje cele statutowe PTW realizuje między innymi poprzez organizację konferencji naukowych i szkoleniowych. Są one platformą wymiany danych naukowych, doświadczeń i opinii, a także okazją do krytycznej, wnikliwej dyskusji.
W konferencjach biorą udział zarówno uznani eksperci z Polski i z zagranicy reprezentujący różne dziedziny medycyny, jak i prawnicy, socjologowie, etycy, dziennikarze i przedstawiciele innych dziedzin.
Każdy podmiot – zarówno instytucjonalny, jak i osoba fizyczna – zaangażowany i/lub zainteresowany bezpieczną i skuteczną profilaktyką chorób zakaźnych i zdrowiem publicznym, jest zachęcany do włączenia się w tę naukową, demokratyczną i otwartą dyskusję, z przestrzeganiem etycznych zasad określonych przez komitet naukowy oraz komitet organizacyjny konferencji.

5. Podczas organizacji konferencji PTW korzysta z uznanych i przejrzystych wzorców, powszechnie wykorzystywanych przez renomowane towarzystwa naukowe w innych krajach Unii Europejskiej czy Ameryce Północnej, a także w Polsce. Zasady te są w pełni zgodne z zaleceniami zawartymi w stanowisku Komitetu Etyki i Praw Człowieka Amerykańskiego Towarzystwa Medycyny Wewnętrznej pt. „Związki lekarzy z przemysłem” (tłum. polskie: Medycyna Praktyczna, Wydanie Specjalne 5/2002), które zostało poparte przez niemal wszystkie polskie towarzystwa lekarskie (łącznie 60). W szczególności:

  • Planując konferencje i szkolenia PTW w drodze otwartego konkursu ofert wyłania firmę wyspecjalizowaną w organizacji konferencji i kongresów naukowych, która gwarantuje wysoki poziom organizacyjny i przestrzeganie zasad (w tym etycznych) określonych przez komitet naukowy i organizacyjny, które powołuje Zarząd PTW (archiwum konkursów ofert:https://ptwakc.kylos.pl/).
  • PTW zamawia u takiej firmy usługę w postaci organizacji konferencji. Do jej zadań należy organizacja logistyczna i techniczna, promocja i budowanie frekwencji oraz pozyskiwanie (w granicach obowiązującego prawa) niezbędnych funduszy umożliwiających realizację programu naukowego i szkoleniowego konferencji.
  • Fundusze te pochodzą z wpłat od uczestników za udział w konferencji, dotacji od instytucji publicznych, ale także ze sprzedaży powierzchni wystawienniczej dla wszystkich podmiotów, które chcą zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem przedstawić uczestnikom konferencji swoją ofertę produktów i usług w specjalnie wydzielonej i oznakowanej strefie Expo lub zorganizować sesję satelitarną, wyraźnie oznakowaną i oddzieloną od głównego programu naukowego konferencji. Podmioty te zyskują tytuł „sponsora” lub „partnera” konferencji lub szkolenia, a informacja ta zostaje ujawniona w materiałach konferencyjnych (m.in. w programie) oraz na stronie internetowej konferencji.
  • Rozmowy z potencjalnymi sponsorami prowadzi firma wyspecjalizowana w organizacji konferencji, której zadaniem jest zgromadzenie budżetu na realizację konferencji i podpisanie umów ze sponsorami. Środki od sponsorów wpływają na konto tej firmy i służą pokryciu kosztów organizacyjnych, w tym kosztu własnego firmy logistycznej (włącznie z jej zyskiem).
  • Za najistotniejszą część konferencji – program naukowy i szkoleniowy (wybór tematyki i wykładowców, selekcja prac oryginalnych do prezentacji, określenie czasu przeznaczonego na sesje satelitarne i ich maksymalnej liczby) – odpowiada wyłącznie komitet naukowy powołany przez Zarząd PTW, a decyzje zapadają w wyniku głosowania poprzedzonego dyskusją. Program ten powstaje wcześnie na etapie planowania przygotowań do konferencji (w chwili rozstrzygania konkursu ofert na firmę logistyczną), jest odzwierciedleniem aktualnych problemów w dziedzinie chorób zakaźnych i zdrowia publicznego oraz kontrowersji naukowych w tym zakresie, a żaden ze sponsorów konferencji lub partnerów nie ma wpływu na jego kształt. Program naukowy i szkoleniowy jest aneksem do umowy na organizację konferencji, którą Zarząd PTW podpisuje niezwłocznie po rozstrzygnięciu konkursu ofert.
  • Wykładowcy będący członkami PTW, prezentujący wykłady podczas Krajowych Konferencji Naukowo-Szkoleniowych, nie otrzymują żadnych honorariów, poza refundacją kosztów przejazdu i pobytu na konferencji, co należy do obowiązków firmy logistycznej organizującej konferencję.
  • Komitet naukowy wraz z komitetem organizacyjnym określają ramy organizacyjne i czuwają nad poziomem merytoryczno-organizacyjnym konferencji. Dbają także o precyzyjne oznakowanie i oddzielenie strefy Expo oraz sesji satelitarnych, tak aby żaden z uczestników nie miał wątpliwości, które wystąpienie jest częścią naukową nadzorowaną przez komitet naukowy, a które prezentacją na zaproszenie firmy farmaceutycznej lub – jak w przypadku strefy Expo – komercyjną.
  • Podczas konferencji PTW w programie naukowym z definicji nie ma promocyjnych wystąpień przedstawicieli przemysłu farmaceutycznego.
20 lat Polskiego Towarzystwa Wakcynologii