Walne Zebranie Członków PTW – 1 marca 2013 r.

01/03/2013
Kraków, 01 lutego 2013 r.

Drogi Członku Polskiego Towarzystwa Wakcynologii

Uprzejmie informujemy, że na podstawie §19 i §20 Statutu Zarząd Główny PTW zwołuje Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w dniu 1 marca 2013 r. (piątek) w Łodzi w sali 1.18 Centrum Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego, ul. Pomorska 251. Pierwszy termin wyznaczono na godz.17.00, drugi termin na godz. 17.15.

Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie obecności na Walnym Zebraniu pocztą elektroniczną (joanna@e-surf.pl) do 22.02.2013 r.

Na podstawie decyzji Zarządu aktualnym członkom PTW mającym opłacone wszystkie składki członkowskie do 2012 r. włącznie, przysługuje zwrot kosztów przejazdu do i z Łodzi (pociąg – bilet II klasy; autobus rejsowy, samochód prywatny). W celu uzyskania refundacji kosztów podróży należy wypełnić odpowiedni wniosek (do pobrania podczas rejestracji na Walnym Zebraniu) i przesłać go na wskazany na nim adres wraz z oryginałami biletów (list polecony) do 30 marca 2012 r.

Z wyrazami szacunku
(za Zarząd)
prof. Jacek Wysocki
Przewodniczący ZG PTW

UWAGA: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o sprawdzenie stanu składek członkowskich. Jeśli istnieją zaległości, prosimy o jak najszybsze ich uregulowanie (60 zł/rok). Kwotę należy wpłacić na konto PTW. Przypominamy, że zgodnie ze Statutem PTW (§10, pkt. 8f) nieopłacanie składek dłużej niż rok skutkuje wykreśleniem z listy członków PTW
Czasopismo „Medycyna Praktyczna Szczepienia” wysyłamy wyłącznie członkom, którzy mają uregulowane wszystkie składki.

Porządek obrad Walnego Zebrania PTW (01.03.2013 r.; g. 17.00):

1. Otwarcie zebrania (Przewodniczący Zarządu)
2. Wybór Przewodniczącego obrad Walnego Zebrania Członków
3. Wybór Komisji Mandatowej, Komisji Skrutacyjnej, Komisji Uchwał oraz Sekretarza
4. Sprawozdanie Komisji Mandatowej o zdolności Walnego Zgromadzenia Członków do powzięcia wiążących Uchwał
5. Sprawozdanie finansowe za 2012 r. (Skarbnik Zarządu)
6. Dyskusja nad sprawozdaniem finansowym za 2012 r.
7. Głosowanie nad zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2012 r.
8. Sprawozdanie z działalności PTW w roku 2012.
9. Plany działalności PTW na 2013 – wybrane propozycje i dyskusja
9. Wolne wnioski
10. Zamknięcie obrad Walnego Zebrania Członków

20 lat Polskiego Towarzystwa Wakcynologii