Statut

Statut Polskiego Towarzystwa Wakcynologii

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

(nazwa, siedziba, teren działania)

§ 1
Stowarzyszenie prowadzi działalność pod nazwą „Polskie Towarzystwo Wakcynologii”. Stowarzyszenie ma prawo używać wyróżniającego je znaku graficznego.

§ 2
Siedzibą Stowarzyszenia jest m. st. Warszawa.

§ 3
Stowarzyszenie działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami za granicą.

§ 4
1. Stowarzyszenie może zgodnie z obowiązującymi przepisami otwierać terenowe jednostki organizacyjne – Oddziały Regionalne – oraz uczestniczyć w innych stowarzyszeniach w kraju i za granicą.
2. Oddziały Regionalne jako – terenowe jednostki organizacyjne Stowarzyszenia – posiadają odrębną osobowość prawną. Siedzibę jednostek organizacyjnych Stowarzyszenia zasięg ich działania wyznacza uchwałą Zarząd Stowarzyszenia. Oddziały Regionalne mogą być powoływane w przypadku zrzeszania się co najmniej 10 /dziesięciu/ osób.
3. Szczegółową strukturę organizacyjną Stowarzyszenia, uprawnienia Zarządu Oddziału Regionalnego oraz zakres ich działania uchwala Zarząd Stowarzyszenia.
4. W zakresie działalności i zasad działania Oddziałów Regionalnych i ich władz, o ile szczególne postanowienia niniejszego Statutu nie stanowią inaczej, stosuje się postanowienia ogólne Statutu dotyczące Stowarzyszenia.

§ 5
Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.

§ 6
1. Pismem Stowarzyszenia dla uskuteczniania prawem wymaganych ogłoszeń jest Monitor Sądowy i Gospodarczy.
2. Stowarzyszenie może używać odznaki, legitymacji członkowskich oraz pieczęci.

II. CELE STOWARZYSZENIA I SPOSOBY ICH REALIZACJI

§ 7
Celem Stowarzyszenia jest:
1. Upowszechnianie wiedzy o szczepieniach ochronnych, profilaktyce i leczeniu chorób, ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki chorób zakaźnych oraz wiedzy o ochronie zdrowia.
2. Analiza aktualnego stanu wiedzy dotyczącego szczepień ochronnych.
3. Skupianie wokół idei Stowarzyszenia naukowców, dydaktyków, lekarzy i działaczy społecznych w kraju i za granicą oraz innych osób zaangażowanych w realizację celów Stowarzyszenia.
4. Edukacja i popularyzacja wiedzy z zakresu ochrony zdrowia.
5. Rozwijanie kontaktów z krajowymi i zagranicznymi środowiskami związanymi z działalnością ochrony zdrowia.

§ 8
Realizacja celów Stowarzyszenia następuje, w szczególności poprzez:
1. prowadzenie i upowszechnianie wyników badań naukowych dotyczących profilaktyki chorób zakaźnych i szczepień ochronnych,
2. współpracę z instytucjami państwowymi i organizacjami społecznymi oraz podmiotami prywatnymi działającymi w zakresie objętym celami Stowarzyszenia oraz współpracę krajową i zagraniczną z osobami fizycznymi wykazującymi zainteresowanie celami Stowarzyszenia,
3. organizowanie i finansowanie działań edukacyjnych dotyczących szczepień ochronnych i profilaktyki chorób zakaźnych,
4. współpracę z krajowymi i światowymi centrami naukowymi poprzez: organizowanie i finansowanie seminariów naukowych, konferencji i sympozjów, współpracę i udział w organizowanych przez centra naukowe badaniach naukowych, wymianę informacji medycznej, współpracę przy zbieraniu danych i innych osiągnięć naukowych w zakresie profilaktyki medycznej i leczenia zagrożeń cywilizacyjnych oraz innych chorób,
5. organizowanie i finansowanie seminariów, konferencji, sympozjów oraz szkoleń, kursów, warsztatów i wykładów związanych z medycyną oraz działalność propagatorską, informacyjną i wydawniczą w zakresie wiedzy dotyczącej ochrony zdrowia w kraju i za granicą.
6. organizowanie i finansowanie stypendiów i nagród dla podmiotów realizujących cele Stowarzyszenia,
7. wspieranie placówek ochrony zdrowia zaangażowanych w szczepienia ochronne i profilaktykę chorób zakaźnych.
8. współpraca ze środkami masowego przekazu dla szerzenia wiedzy związanej z celami statutowymi Stowarzyszenia.

§ 9
1. Dla osiągnięcia swych celów Stowarzyszenie może wspierać działalność innych stowarzyszeń, osób prawnych oraz osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Stowarzyszenia.

2. Organem nadzoru nad działalnością Stowarzyszenia jest starosta właściwy ze względu na siedzibę stowarzyszenia.

III. CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA

§ 10
1. Członkami Stowarzyszenia mogą być:
a. osoby fizyczne, obywatele polscy mający pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawieni praw publicznych,
b. osoby fizyczne, obywatele państw innych niż Polska, mający pełną zdolność do czynności prawnych, nie pozbawieni praw publicznych i zamieszkali na terytorium Polski,
c. osoby fizyczne, obywatele państw innych niż Polska, mający pełną zdolność do czynności prawnych, nie pozbawieni praw publicznych i nie zamieszkali na terytorium Polski,
d. osoby prawne, na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia, jedynie jako Członkowie Wspierający.
2. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
a. Członków Założycieli,
b. Członków Zwyczajnych,
c. Członków Wspierających,
d. Członków Honorowych.
3. Członkami Założycielami Stowarzyszenia są osoby wchodzące w skład Komitetu Założycielskiego, które skutecznie przystąpią do stowarzyszenia wypełniając dokumenty akcesyjne w postaci: deklaracji członkowskiej – według wzoru przyjętego uchwałą Zarządu Stowarzyszenia, oświadczenia o pełni praw publicznych oraz uiszczą należne składki członkowskie co najmniej za jeden kwartał roku kalendarzowego.
4. Członkami Zwyczajnymi Stowarzyszenia są osoby określone w treści § 10.1. niniejszego aktu z wyłączeniem osób prawnych, Członków Wspierających i Członków Honorowych, które skutecznie przystąpią do stowarzyszenia wypełniając dokumenty akcesyjne w postaci: deklaracji członkowskiej – według wzoru przyjętego uchwałą Zarządu Stowarzyszenia, oświadczenia o pełni praw publicznych oraz uiszczą należne składki członkowskie co najmniej za jeden kwartał roku kalendarzowego.
5. Członkami Wspierającymi Stowarzyszenia są osoby prawne, które skutecznie przystąpią do stowarzyszenia wypełniając dokumenty akcesyjne w postaci: deklaracji członkowskiej – według wzoru przyjętego uchwałą Zarządu Stowarzyszenia oraz uiszczą należne składki członkowskie co najmniej za jeden kwartał roku kalendarzowego. Członkowie Wspierający mają prawo wyrażania opinii i stanowisk bez prawa głosu podczas Walnych Zebrań Członków oraz nie mają czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia.
6. Członkami Honorowymi Stowarzyszenia są osoby o wybitnych zasługach w propagowaniu celów Stowarzyszenia, określone w treści § 10.1 niniejszego aktu z wyłączeniem osób prawnych, które skutecznie przystąpią do stowarzyszenia wypełniając dokumenty akcesyjne w postaci: deklaracji członkowskiej – według wzoru przyjętego uchwałą Zarządu Stowarzyszenia, oświadczenia o pełni praw publicznych.
7. Przyjęcie w poczet Członków Honorowych Stowarzyszenia, następuje na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, a pozostałych Członków Stowarzyszenia na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.
8. Prawo członkostwa w Stowarzyszeniu wygasa, w przypadkach:
a. wystąpienia Członka ze Stowarzyszenia, na podstawie pisemnego oświadczenia o rezygnacji z udziału w Stowarzyszeniu,
b. śmierci Członka Stowarzyszenia,
c. ogłoszenia upadłości lub otwarcia likwidacji osoby prawnej Członka Stowarzyszenia,
d. uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia o wykluczeniu Członka ze Stowarzyszenia, w przypadkach naruszenia obowiązków członkowskich określonych w treści statutu Stowarzyszenia, orzeczenia prawomocnym wyrokiem pozbawienia praw publicznych, skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwa umyślne.
e. prawomocnego orzeczenia sądu o rozwiązaniu Stowarzyszenia,
f. uchwały Zarządu Stowarzyszenia w przypadku nieopłacenia składek członkowskich przez okres ponad jednego roku.

§ 11
Podstawowymi prawami Członków Stowarzyszenia jest:
a. prawo głosu podczas obrad Walnych Zebrań Członków Stowarzyszenia,
b. inicjowanie działań realizujących cele Stowarzyszenia,
c. uczestnictwo, z wyłączeniem Członków Wspierających Stowarzyszenia w działalności Stowarzyszenia, w szczególności poprzez bierne i czynne prawo wyborcze.

§ 12
Do obowiązków Członków Stowarzyszenia należą:
a/ udział w pracach Stowarzyszenia i propagowaniu idei Stowarzyszenia,
b/ uczestniczenie w Walnych Zebraniach Członków Stowarzyszenia,
c/ głosowanie podczas obrad Walnych Zebrań Członków Stowarzyszenia,
d/ wnoszenie składek członkowskich Stowarzyszenia,
e/ przestrzeganie postanowień Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

IV. WŁADZE STOWARZYSZENIA i SPOSÓB REPREZENTACJI

§ 13
Władzami Stowarzyszenia są:
a. Zarząd
b. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia
c. Komisję Rewizyjną Stowarzyszenia.

IV.1. ZARZĄD

§ 14
1. Zarząd kieruje Stowarzyszeniem i reprezentuje je na zewnątrz, spełniając swoje obowiązki ze starannością wymaganą w odpowiednich przepisach prawa, przy ścisłym przestrzeganiu postanowień statutu Stowarzyszenia, obowiązujących regulaminów wewnętrznych Stowarzyszenia oraz uchwał powziętych przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.
2. Zarząd składa się z trzech do ośmiu członków.
3. Członków Zarządu powołuje uchwałą Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.
4. Członkowie Zarządu Stowarzyszenia wskazują uchwałą Przewodniczącego Zarządu, Zastępcę Przewodniczącego Zarządu oraz Skarbnika..
5. Kadencja Zarządu Stowarzyszenia trwa 3 (trzy) lata.
6. Zarząd Stowarzyszenia reprezentuje Stowarzyszenie w sądzie i poza Sądem.
7. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych i niemajątkowych Stowarzyszenia oraz podpisywania za Stowarzyszenie upoważnieni są dwaj Członkowie Zarządu łącznie.
8. Funkcję Przewodniczącego Zarządu Stowarzyszenia oraz Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej można pełnić nie dłużej niż dwie kolejne kadencje.

§ 15
Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, którzy podlegają Zarządowi Stowarzyszenia, w szczególności Zarząd przyjmuje i zwalnia pracowników Stowarzyszenia i wyznacza im stosowne wynagrodzenia.

§ 16
1. Posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia, w tym jego uchwały są protokołowane i odbywają się co najmniej raz na 6 (sześć) miesięcy.
2. Uchwały Zarządu Stowarzyszenia, zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 3/4 wszystkich Członków Zarządu Stowarzyszenia. W razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Zarządu.
3. Zwykła większość głosów przy obecności 3/4 /trzech czwartych/ liczby Członków Zarządu Stowarzyszenia wymagana jest przy podejmowaniu decyzji w następujących sprawach:
a. zaciąganie w zakresie Zarządu Stowarzyszeniem zobowiązań o wartości przekraczającej 10.000,- (dziesięć tysięcy) złotych.
b. zaciąganie w zakresie Zarządu jednostkami organizacyjnymi Stowarzyszeniem zobowiązań o wartości przekraczającej 10.000,- (dziesięć tysięcy) złotych.
c. ponoszenie wydatków pieniężnych powyżej kwot przeznaczonych na określone cele w planie finansowym Stowarzyszenia,
d. zakupu nieruchomości dla Stowarzyszenia,
e. powoływania jednostek organizacyjnych Stowarzyszenia,
f. podejmowanie uchwał o przyjęciu w poczet Członków Stowarzyszenia, (z wyłączeniem Członków Honorowych),
g. uchwalenie rocznych i wieloletnich programów działania i finansowania Stowarzyszenia,
h. przyjęcia subwencji, darowizn, spadków i zapisów oraz innych form finansowania zewnętrznego,
i. przyjęcia projektu regulaminu Zarządu Stowarzyszenia,
4. Szczegółowy tryb działania Zarządu Stowarzyszenia i podział kompetencji pomiędzy jego Członków określa regulamin Zarządu, uchwalony przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

§ 17
1. Członek Zarządu zaprzestaje sprawowania swych funkcji z chwilą odwołania go przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia lub w chwili śmierci Członka Zarządu Stowarzyszenia.
2. Ponadto, odwołanie członka Zarządu, następuje, na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków -w przypadku:
a/ złożenia rezygnacji,
b/ choroby powodującej niezdolność do sprawowania funkcji,
c/ istotnego naruszenia postanowień statutu,
d/ podjęcia pracy, której charakter uniemożliwia należyte wykonywanie funkcji w Zarządzie Stowarzyszenia,

3. W przypadku odwołania Członka Zarządu Stowarzyszenia lub w przypadku zaprzestania sprawowania przez niego funkcji na skutek jego śmierci, w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty wystąpienia powyższych zdarzeń Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, powoła nowego Członka Zarządu Stowarzyszenia.

IV. 2. WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA

§ 18
1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W skład Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia wchodzą wszyscy Członkowie Stowarzyszenia.
2. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, należy:
a. podejmowanie postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Stowarzyszenia lub sprawowaniu zarządu,
b. przyjęcie i zatwierdzenie sprawozdań władz Stowarzyszenia z działalności prowadzonej w danych okresach rozliczeniowych i kwitowanie władz z wykonania przez nich obowiązków,
c. wyrażanie zgody na zbycie i wydzierżawianie przedsiębiorstwa oraz ustanowienie na nim prawa użytkowania oraz wyrażanie zgody na zbycie I nabycie nieruchomości,
d. podejmowanie uchwał o przystąpieniu Stowarzyszenia do stowarzyszeń, fundacji oraz izb przemysłowo-handlowych, spółek i innych podmiotów gospodarczych,
e. rozwiązanie i likwidacja Stowarzyszenia,
f. łączenie Stowarzyszenia z innymi podmiotami,
g. uchwalanie regulaminu pracy Zarządu Stowarzyszenia, oraz jakichkolwiek innych przepisów wewnętrznych dotyczących Stowarzyszenia oraz ich zmian,
h. podejmowanie uchwał o zaciąganiu kredytów lub pożyczek oraz o sposobie spłat tych zobowiązań,
i. w innych sprawach wskazanych w statucie.

§ 19
1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwołuje Zarząd Stowarzyszenia z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek co najmniej 3/4 /trzech czwartych/ Członków Założycieli Stowarzyszenia lub Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia, a także na żądanie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia nie później niż w ciągu 14 dni od daty otrzymania wniosku w tej sprawie, na dzień nie odleglejszy niż 6 tygodni od daty otrzymania przez Zarząd Stowarzyszenia takiego wniosku.
2. Zebranie zwołuje się za pomocą listów poleconych nadanych co najmniej na dwa tygodnie przed terminem Zebrania Członków Stowarzyszenia. W odpowiednim zaproszeniu winny znaleźć się dzień, godzina, miejsce zebrania oraz szczegółowy porządek obrad. W przypadku zamierzonej zmiany Statutu Stowarzyszenia w zaproszeniu winna znaleźć się treść proponowanych zmian.

§ 20
1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia jest zdolne do powzięcia wiążących uchwał, przy quorum co najmniej 2/3 łącznej ilości Członków Zwyczajnych i Członków Założycieli oraz Członków Honorowych. W przypadku gdyby w pierwszym wyznaczonym terminie nie osiągnięto wymaganego quorum, wówczas w kolejnym wyznaczonym terminie Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia jest zdolne do powzięcia wiążących uchwał bez względu na quorum.
2. Poza sytuacjami wskazanymi w statucie, uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia zapadają zwykła większością głosów.
3. Uchwały co do zmiany Statutu Stowarzyszenia, w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia zapadają większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów oddanych.

IV. 3. KOMISJA REWIZYJNA

§ 21
1. Członków Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia powołuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, spośród Członków Zwyczajnych i Członków Założycieli.
2. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia składa się z trzech do sześciu Członków.
3. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów, przy quorum 2/3 wszystkich Członków Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.
4. W przypadku jednakowej ilości głosów za przyjęcie uchwały jak i za jej odrzuceniem, głos Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej jest decydujący.
5. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a. kontrola bieżącej działalności Zarządu Stowarzyszenia, zgodności podejmowanych Uchwał ze Statutem Stowarzyszenia oraz prawidłowości gospodarki finansowej,
b. przedkładanie Walnemu Zebraniu Członków Stowarzyszenia opinii w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdań władz Stowarzyszenia z działalności prowadzonej w danych okresach rozliczeniowych,
c. wyrażanie opinii w przedmiocie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej 10.000,- /dziesięć tysięcy/ złotych,
d. wyrażanie opinii w przedmiocie zakupu nieruchomości dla Stowarzyszenia i zgody na ich zbycie,
e. opiniowanie uchwał o przystąpieniu Stowarzyszenia do innych stowarzyszeń, fundacji,
f. opiniowanie projektów uchwał w przedmiocie, zmian statutu Stowarzyszenia, rozwiązania i jego likwidacji,
6. Członek Komisji Rewizyjnej zaprzestaje sprawowania swych funkcji z chwilą odwołania go przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia lub w chwili śmierci Członka Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.
7. Ponadto, odwołanie Członka Komisji Rewizyjnej, następuje, na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, w przypadku:
a. złożenia rezygnacji,
b. choroby powodującej niezdolność do sprawowania funkcji,
c. istotnego naruszenia postanowień statutu,
8. W przypadku odwołania Członka Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia lub w przypadku zaprzestania sprawowania przez niego funkcji na skutek jego śmierci, w terminie 30 /trzydzieści/ dni od daty wystąpienia powyższych zdarzeń prawnych Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, powoła nowego Członka Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.

V. WŁADZE ODDZIAŁÓW REGIONALNYCH STOWARZYSZENIA I SPOSÓB REPREZENTACJI

§ 22
Władzami Oddziału Regionalnego Stowarzyszenia są:
a. Zarząd Oddziału.
b. Walne Zebranie Członków Oddziału Regionalnego Stowarzyszenia.
c. Komisja Rewizyjna Oddziału Regionalnego Stowarzyszenia.

V. 1. ZARZĄD

§ 23
1. Zarząd Oddziału kieruje Oddziałem Regionalnym Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz, przy ścisłym przestrzeganiu postanowień statutu Stowarzyszenia, obowiązujących regulaminów wewnętrznych Stowarzyszenia oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
2. Zarząd Oddziału Składa się z 3-5 członków.
3. Członków Zarządu Oddziału powołuje uchwałą Walne Zebranie Członków Oddziału Stowarzyszenia.
4. Członkowie Zarządu Oddziału wskazują uchwałą Przewodniczącego Zarządu Oddziału oraz Zastępcę Przewodniczącego Zarządu Oddziału.
5. Kadencja Zarządu Oddziału Stowarzyszenia trwa 3 (trzy) lata.
6. Zarząd Oddziału Stowarzyszenia reprezentuje Oddział Stowarzyszenia w sądzie i poza Sądem.
7. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych i niemajątkowych Oddziału Regionalnego Stowarzyszenia oraz podpisywania za Oddział Regionalny Stowarzyszenia upoważnieni są dwaj Członkowie Zarządu łącznie.
8. Szczegółowy tryb działania Zarządu Oddziału Stowarzyszenia i podział kompetencji pomiędzy jego Członków określa regulamin Zarządu Oddziału, uchwalony przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

§ 24
1. Posiedzenia Zarządu Oddziału Stowarzyszenia, w tym jego uchwały są protokołowane i odbywają się co najmniej raz na 6 (sześć) miesięcy.
2. Uchwały Zarządu Oddziału Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 3/4 (trzech czwartych) liczby Członków Zarządu Oddziału Stowarzyszenia. W razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Zarządu Oddziału Stowarzyszenia.
3. Zwykła większość głosów przy obecności 3/4 /trzech czwartych/ liczby Członków Zarządu Oddziału Stowarzyszenia wymagana jest przy podejmowaniu decyzji w następujących sprawach:
a. zaciąganie w zakresie Zarządu Oddziału Stowarzyszenia zobowiązań o wartości przekraczającej 5.000,- (pięć tysięcy) złotych.
b. zakupu nieruchomości dla Oddziału Stowarzyszenia,
c. przyjęcia subwencji, darowizn, spadków i zapisów oraz innych form finansowania zewnętrznego,
d. przyjęcia projektu regulaminu Zarządu Stowarzyszenia.
4. Szczegółowy tryb działania Zarządu Oddziału Stowarzyszenia i podział kompetencji pomiędzy jego Członków określa regulamin Zarządu Oddziału, uchwalony przez Walne Zebranie Członków Oddziału Stowarzyszenia.

§ 25
1. Członek Zarządu Oddziału zaprzestaje sprawowania swych funkcji z chwilą odwołania go przez Walne Zebranie Członków Oddziału Stowarzyszenia lub w chwili śmierci Członka Zarządu Oddziału Stowarzyszenia.

2. Ponadto, odwołanie członka Zarządu Oddziału, następuje, na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków w przypadku:
a/ złożenia rezygnacji,
b/ choroby powodującej niezdolność do sprawowania funkcji,
c/ istotnego naruszenia postanowień statutu,
d/ podjęcia pracy, której charakter uniemożliwia należyte wykonywanie funkcji w Zarządzie Oddziału Stowarzyszenia,
3. W przypadku odwołania Członka Zarządu Oddziału Stowarzyszenia lub w przypadku zaprzestania sprawowania przez niego funkcji na skutek jego śmierci, w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty wystąpienia powyższych zdarzeń Walne Zebranie Członków Oddziału Stowarzyszenia, powoła nowego Członka Zarządu Oddziału Stowarzyszenia.

V. 2. WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW ODDZIAŁU STOWARZYSZENIA

§ 26
1. Walne Zebranie Członków Oddziału Stowarzyszenia jest najwyższą władzą Oddziału Regionalnego Stowarzyszenia. W skład Walnego Zebrania Członków Oddziału Regionalnego Stowarzyszenia wchodzą wszyscy Członkowie Stowarzyszenia zamieszkali na obszarze działania Oddziału Regionalnego Stowarzyszenia.
2. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Oddziału Stowarzyszenia, należy:
a. wybór Zarządu Oddziału Regionalnego,
b. uchwalanie planu pracy i kierunków działalności Oddziału zgodnie ze Statutem i uchwałami władz Stowarzyszenia,
c. przyjęcie i zatwierdzenie sprawozdań władz Oddziału Regionalnego Stowarzyszenia z działalności prowadzonej w danych okresach rozliczeniowych i kwitowanie wykonanych przez władze obowiązków,
d. uchwalanie regulaminu pracy Zarządu Oddziału Regionalnego Stowarzyszenia, oraz jakichkolwiek innych przepisów wewnętrznych dotyczących Oddziału Stowarzyszenia oraz ich zmian,
e. w innych sprawach wskazanych w statucie lub regulaminach.

§ 27
1. Walne Zebranie Członków Oddziału Regionalnego Stowarzyszenia zwołuje Zarząd Stowarzyszenia z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek co najmniej 3/4 /trzech czwartych/ Członków Oddziału Regionalnego Stowarzyszenia, a także na żądanie Zarządu Stowarzyszenia lub Komisji Rewizyjnej Oddziału Regionalnego Stowarzyszenia nie później niż w ciągu 14 dni od daty otrzymania wniosku w tej sprawie, na dzień nie odleglejszy niż 6 tygodni od daty otrzymania przez Zarząd Stowarzyszenia takiego wniosku.
2. Zebranie zwołuje się za pomocą listów poleconych nadanych co najmniej na dwa tygodnie przed terminem Walnego Zebrania Członków Oddziału Regionalnego Stowarzyszenia. W odpowiednim zaproszeniu winny znaleźć się dzień, godzina, miejsce zebrania oraz szczegółowy porządek obrad.

§ 28
1. Walne Zebranie Członków Oddziału Regionalnego Stowarzyszenia jest zdolne do powzięcia wiążących uchwał, przy quorum co najmniej 2/3 łącznej ilości Członków Oddziału Regionalnego. W przypadku gdyby w pierwszym wyznaczonym terminie nie osiągnięto wymaganego quorum, wówczas w kolejnym wyznaczonym terminie Walne Zebranie Członków Oddziału Regionalnego Stowarzyszenia jest zdolne do powzięcia wiążących uchwał bez względu na quorum.
2. Poza sytuacjami wskazanymi w statucie, uchwały Walnego Zebrania Członków Oddziału Regionalnego Stowarzyszenia zapadają zwykła większością głosów.
3. Uchwały w sprawie rozwiązania Oddziału Regionalnego Stowarzyszenia zapadają większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów oddanych.

V. 3. KOMISJA REWIZYJNA ODDZIAŁU

§ 29
1. Członków Komisji Rewizyjnej Oddziału Stowarzyszenia powołuje Walne Zebranie Członków Oddziału , spośród swoich Członków.
2. Komisja Rewizyjna Oddziału Stowarzyszenia składa się z trzech do sześciu Członków.
3. Uchwały Komisji Rewizyjnej Oddziału zapadają zwykłą większością głosów, przy quorum 2/3 (dwóch trzecich) wszystkich Członków Komisji Rewizyjnej Oddziału Stowarzyszenia.
4. W przypadku jednakowej ilości głosów za przyjęcie uchwały jak i za jej odrzuceniem, głos Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Oddziału jest decydujący.
5. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej Oddziału należy:
a. kontrola bieżącej działalności Zarządu Oddziału Regionalnego Stowarzyszenia, zgodności podejmowanych Uchwał ze Statutem Stowarzyszenia oraz prawidłowości gospodarki finansowej,
b. przedkładanie Walnemu Zebraniu Członków Oddziału Regionalnego Stowarzyszenia opinii w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdań władz Oddziału Stowarzyszenia z działalności prowadzonej w danych okresach rozliczeniowych,
c. wyrażanie opinii w przedmiocie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej 5.000,- /pięć tysięcy/ złotych,
d. wyrażanie opinii w przedmiocie zakupu nieruchomości dla Oddziału Regionalnego Stowarzyszenia i zgody na ich zbycie,
e. opiniowanie projektów uchwał w przedmiocie rozwiązania i likwidacji Oddziału Regionalnego Stowarzyszenia.
6. Członek Komisji Rewizyjnej Oddziału Stowarzyszenia zaprzestaje sprawowania swych funkcji z chwilą odwołania go przez Walne Zebranie Członków Oddziału Stowarzyszenia lub w chwili śmierci Członka Komisji Rewizyjnej Oddziału Stowarzyszenia.
7. Ponadto, odwołanie Członka Komisji Rewizyjnej Oddziału, następuje, na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków Oddziału Regionalnego Stowarzyszenia, w przypadku:
a. złożenia rezygnacji,
b. choroby powodującej niezdolność do sprawowania funkcji,
c. istotnego naruszenia postanowień statutu,
8. W przypadku odwołania Członka Komisji Rewizyjnej Oddziału Stowarzyszenia lub w przypadku zaprzestania sprawowania przez niego funkcji na skutek jego śmierci, w terminie 30 /trzydzieści/ dni od daty wystąpienia powyższych zdarzeń prawnych Walne Zebranie Członków Oddziału Stowarzyszenia, powoła nowego Członka Komisji Rewizyjnej Oddziału Stowarzyszenia.

VI. FINANSOWANIE STOWARZYSZENIA

§ 30
1. Majątek Stowarzyszenia tworzą:
a. składki członkowskie,
b. otrzymane darowizny i przyjęte spadki oraz zapisy,
c. dochód z własnej działalności gospodarczej,
d. dochód z majątku stowarzyszenia,
e. przychody z ofiarności publicznej,
f. dotacje, na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach ogólnych określonych w treści odrębnych przepisów, w szczególności Ustawy Prawo działalności gospodarczej.
3. Przedmiotem działalności Stowarzyszenia będzie:
– PKD 73.10 F prace badawczo – rozwojowe w dziedzinie nauk medycznych i farmacji,
– PKD 74.84 A działalność związana z organizacją targów i wystaw.
4. Rachunkowość Stowarzyszenia będzie prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
5. Wszelkie dokumenty wiążące Stowarzyszenie pod względem finansowym i majątkowym oraz dokumenty rozliczeniowe wymagają podpisu odpowiedniego Skarbnika lub osoby pisemnie upoważnionej przez Zarząd Stowarzyszenia i/lub Zarząd Oddziału Regionalnego Stowarzyszenia.
6. Dochód Stowarzyszenia z prowadzonej działalności gospodarczej służy jedynie realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy Członków Stowarzyszenia.
7. W ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrachunkowego Zarząd Stowarzyszenia sporządzi i udostępni Członkom Stowarzyszenia bilans, rachunek strat i zysków oraz pisemne sprawozdanie za ostatni rok obrachunkowy. Powyższe dokumenty winny być podpisane przez wszystkich Członków Zarządu Stowarzyszenia. Odmowa podpisu winna być pisemnie uzasadniona.
8. Rokiem obrachunkowym Stowarzyszenia dla celów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz dla celów rachunkowości jest rok kalendarzowy.

§ 31
1. Dla realizacji podstawowych celów Stowarzyszenia, Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są z góry, kwartalnie (w terminie do 5 dnia każdego pierwszego miesiąca kwartału kalendarzowego) do uiszczania na rzecz Stowarzyszenia, następujących składek:
a. Członkowie Założyciele – 15,- (piętnaście) złotych,
b. Członkowie Zwyczajni – 15,- (piętnaście) złotych,
c. Członkowie Wspierający – 250,- (dwieście pięćdziesiąt) złotych,
d. Członkowie Honorowi, na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia, zostają każdorazowo zwolnieni z obowiązku wnoszenia składek członkowskich,
2. Za wyjątkiem treści niniejszego aktu, kolejne wysokości stawki składek członkowskich oraz ich zmiany uchwalane będą podczas obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
3. Oddział Regionalny przekazuje 30% /trzydzieści procent/ zebranych składek Zarządowi Głównemu Stowarzyszenia.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 32
1. Rozwiązanie Stowarzyszenia następuje na podstawie:
a. uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, na wniosek Członków Założycieli,
b. orzeczenia Sądu powszechnego.
2. Majątek zlikwidowanego Stowarzyszenia przeznacza się na cele dobroczynne, zgodne z celami Stowarzyszenia na podstawie uchwały likwidatorów Stowarzyszenia.

§ 33
1. Likwidację Stowarzyszenia przeprowadza Zarząd, jeżeli rozwiązanie nastąpiło na podstawie uchwały własnej Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
2. W przypadku rozwiązania Stowarzyszenia przez Sąd, likwidatora wyznacza Sąd stosownym orzeczeniem.
3. O otwarciu likwidacji, likwidatorzy zawiadomią Sąd i przeprowadzą likwidację w możliwie najkrótszym czasie, w sposób zabezpieczający majątek Stowarzyszenia przed nieuzasadnionym uszczupleniem.

§ 34
1. W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Ustawy Prawo o Stowarzyszeniach oraz innych ustaw odnoszących się do działalności Stowarzyszenia.
2. Wszelkie zmiany niniejszego Statutu, wymagają formy pisemnej i uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

Statut ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

PODPISY:

1. Grażyna Krystyna Dulny
2. Hanna Maria Czajka
3. Jacek Wysocki
4. Ewa Anna Bernatowska
5. Jacek Zbigniew Mrukowicz
6. Ilona Małecka
7. Elżbieta Narolska – Wierczewska
8. Danuta Anna Prokopowicz
10. Ryszard Karol Konior
11. Andrzej Tomasz Radzikowski
12. Maria Julita Mrozińska
13. Andrzej Tadeusz Zieliński
14. Andrzej Stanisław Kotłowski
15. Joanna Maria Stryczyńska – Kazubska
16. Walentyna Chlebcewicz-Szuba
17. Zbigniew Kazimierz Rutkowski
18. Aleksander Stefan Tulczyński
19. Violetta Anna Norek
20. Wiesława Stanisława Mazurowska – Magdzik
21. Barbara Teresa Białynicka – Birula
22. Anita Magdalena Witor
23. Maria Lucyna Gołębiowska
24. Lidia Bernadeta Brydak
25. Jadwiga Żabicka

20 lat Polskiego Towarzystwa Wakcynologii