Walne Zebranie Członków PTW – 9 stycznia 2010 r.

09/01/2009
Kraków, 18 grudnia 2009 r.

Drogi Członku Polskiego Towarzystwa Wakcynologii

Uprzejmie informujemy, że na podstawie §19 i §20 Statutu Zarząd Polskiego Towarzystwa Wakcynologii zwołuje Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w dniu 9 stycznia 2010 r. w Krakowie w sali wykładowej II Katedry Chorób Wewnętrznych Collegium Medicum UJ przy ul. Skawińskiej 8 (przecznica ul. Krakowskiej).
Pierwszy termin Walnego Zebrania wyznaczono na godz. 11.00, drugi termin na godz. 11.15. Porządek obrad w załączeniu, zakończenie obrad planujemy na godzinę 15.00.

Ze względów organizacyjnych bardzo prosimy o jak najszybsze potwierdzenie obecności na Walnym Zebraniu u Pani Katarzyny Müller pocztą elektroniczną (kmuller@mp.pl) lub telefonicznie (012 293-42-09), najpóźniej do 7 stycznia 2010 r.

W imieniu Zarządu PTW składamy najserdeczniejsze życzenia radosnych Świąt Bożego Narodzenia i wszelkiej pomyślności w Nowym Roku!

Do zobaczenia 9 stycznia 2010 r. w Krakowie.

Z wyrazami szacunku

(za Zarząd)

 

dr hab. med. Leszek Szenborndr med. Jacek Mrukowicz

UWAGA: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o sprawdzenie stanu swoich składek członkowskich, a jeśli istnieją zaległości, prosimy o jak najszybsze ich uregulowanie (60 zł/rok) – kwotę należy wpłacić na konto nr: 95 1020 1055 0000 9502 0091 8250 (PKO BP V Oddział Centrum w Warszawie, ul. Grójecka 1/3). Przypominamy, że zgodnie ze Statutem PTW (§10, pkt. 8f) nieopłacenie składek członkowskich dłużej niż przez rok skutkuje wykreśleniem z listy członków PTW.


Porządek obrad Walnego Zebrania PTW w dn. 09.01.2010 r. (g. 11.00 [I termin]):

 1. Otwarcie zebrania (Przewodniczący Zarządu)
 2. Wybór Przewodniczącego obrad Walnego Zebrania Członków
 3. Wybór Komisji Mandatowej, Komisji Skrutacyjnej, Komisji Uchwał oraz Sekretarza
 4. Sprawozdanie Komisji Mandatowej o zdolności Walnego Zgromadzenia Członków do powzięcia wiążących uchwał
 5. Sprawozdanie z działalności Zarządu w kadencji 2009 r.
 6. Sprawozdanie Skarbnika Zarządu – sprawozdanie finansowe za 2009 r.
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
 8. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego PTW za 2009 r.
 9. Zatwierdzenie sprawozdań finansowych za poprzednie lata w trybie uchwały Walnego Zebrania zgodnie z przepisami i wymogami sądu rejestrowego
 10. Zatwierdzenie regulaminu i procedur prac zarządu
 11. Dyskusja nad stanowiskiem PTW w sprawie bezpieczeństwa szczepień i nieprawdziwych zarzutów o szkodliwość
 12. Dyskusja nad ustaleniem terminu, wyborem miejsca oraz komitetu organizacyjnego IV Ogólnopolskiej Konferencji PTW
 13. Wolne wnioski
 14. Dyskusja nad sprawozdaniami i dalszą działalnością PTW
 15. Zamknięcie obrad Walnego Zebrania Członków
20 lat Polskiego Towarzystwa Wakcynologii