Walne Zebranie Członków PTW – 9 marca 2012 r.

09/03/2012
Kraków, 21 lutego 2012 r.

Drogi Członku Polskiego Towarzystwa Wakcynologii

Uprzejmie informujemy, że na podstawie §19 i §20 Statutu Zarząd Główny PTW zwołuje Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w dniu 9 marca 2012 r. (piątek) w Poznaniu w sali 202 (poziom II A) Collegium Stomatologicum Uniwersytetu Medycznego (ul. Bukowska 70). Pierwszy termin wyznaczono na godz. 16.00, drugi termin na godz. 16.15. Zakończenie planujemy na godzinę 18.00. Porządek obrad w załączeniu.

Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie obecności na Walnym Zebraniu pocztą elektroniczną (jacekm@mp.pl) lub telefonicznie (12 293-41-71), najpóźniej do 2 marca 2012 r.

Na podstawie decyzji Zarządu aktualnym członkom PTW mającym opłacone wszystkie składki członkowskie do 2011 r. włącznie, przysługuje zwrot kosztów przejazdu do i z Poznania (pociąg – bilet II klasy; autobus rejsowy, samochód prywatny). W celu uzyskania refundacji kosztów podróży należy wypełnić odpowiedni wniosek (do pobrania podczas rejestracji na Walnym Zebraniu) i przesłać go na wskazany na nim adres wraz z oryginałami biletów (list polecony) do 30 marca 2012 r. Z wyrazami szacunku (za Zarząd)

 

prof. Jacek Wysocki
Przewodniczący ZG PTW
dr med. Jacek Mrukowicz
Z-ca Przewodniczącego ZG PTW

 

UWAGA: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o sprawdzenie stanu składek członkowskich. Jeśli istnieją zaległości, prosimy o jak najszybsze ich uregulowanie (60 zł/rok). Kwotę należy wpłacić na konto PTW. Przypominamy, że zgodnie ze Statutem PTW (§10, pkt. 8f) nieopłacanie składek dłużej niż rok skutkuje wykreśleniem z listy członków PTW – Zarząd rozpocznie tę procedurę w marcu br. Czasopismo „Medycyna Praktyczna Szczepienia” wysyłamy wyłącznie członkom, którzy mają uregulowane wszystkie aktualne składki.

Porządek obrad Walnego Zebrania PTW (9.III.2012 r.; g. 16.00):
1. Otwarcie zebrania (Przewodniczący Zarządu)
2. Wybór Przewodniczącego obrad Walnego Zebrania Członków
3. Wybór Komisji Mandatowej, Komisji Skrutacyjnej, Komisji Uchwał oraz Sekretarza
4. Sprawozdanie Komisji Mandatowej o zdolności Walnego Zgromadzenia Członków do powzięcia wiążących uchwał
5. Sprawozdanie finansowe za 2011 r. (Skarbnik Zarządu)
6. Dyskusja nad sprawozdaniem finansowym za 2011 r.
7. Głosowanie nad zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2011 r.
8. Plany działalności PTW na 2012-2013 rok – wybrane propozycje i dyskusja
9. Wolne wnioski
10. Zamknięcie obrad Walnego Zebrania Członków

20 lat Polskiego Towarzystwa Wakcynologii