Walne Zebranie Członków PTW – 19 marca 2016 r.

19/03/2016

Drogi Członku Polskiego Towarzystwa Wakcynologii

Uprzejmie informujemy, że na podstawie §19 i §20 Statutu Zarząd Główny PTW zwołuje Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w dniu 19 marca 2016 r. (sobota) w Warszawie w sali konferencyjnej Warsaw Plaza Hotel, ul. Łączyny 5. Pierwszy termin wyznaczono na godz. 14.30, a drugi na godz. 14.45. Porządek obrad w załączeniu. Ze względów organizacyjnych bardzo prosimy o potwierdzenie obecności na Walnym Zebraniu pocztą elektroniczną (annak@mp.pl) najpóźniej do 15 marca 2016 r. (godz. 10.00).

W dniu 19 marca w godzinach 9.00-13.45 w tej samej Sali Konferencyjnej odbędzie się konferencja warsztatowa PTW pt. Szczepienia w gastroenterologii i reumatologii. Dla członków PTW konferencja jest nieodpłatna, po uprzedniej rejestracji zgodnie z informacją na stronie internetowej konferencji. Szczegółowe informacje, program i możliwość zapisania się znajdą Państwo na stronie internetowej:www.grupamedica.pl oraz w załączonym komunikacie.

Zgodnie z decyzją Zarządu członkom PTW uczestniczącym w Walnym Zebraniu, mającym opłacone wszystkie składki do 2015 r. włącznie, przysługuje zwrot kosztów przejazdu do i z Warszawy (pociąg – bilet II klasy; autobus rejsowy). W celu uzyskania refundacji kosztów podróży należy wypełnić odpowiedni wniosek (do pobrania podczas rejestracji na Walnym Zebraniu) i przesłać go na wskazany na nim adres wraz z oryginałami biletów (list polecony) do 19 kwietnia 2016 r.

Z wyrazami szacunku
(za Zarząd)

dr n. med. Jacek Mrukowicz
Zastępca Przewodniczącego PTW

UWAGA: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o sprawdzenie stanu składek członkowskich. Jeśli istnieją zaległości, prosimy o jak najszybsze ich uregulowanie (60 zł/rok). Kwotę należy wpłacić na konto PTW. Przypominamy, że zgodnie ze Statutem PTW (§10, pkt 8f) nieopłacanie składek dłużej niż rok skutkuje wykreśleniem z listy członków PTW. Kwartalnik „Medycyna Praktyczna Szczepienia” będziemy wysyłali nieodpłatnie wyłącznie członkom, którzy mają uregulowane wszystkie składki.

Proponowany porządek obrad Walnego Zebrania Członków PTW

(19 marca 2016 r., Warszawa, sala konferencyjna Warsaw Plaza Hotel, ul. Łączyny 5)

Pierwszy termin: godz. 14.30
Drugi termin: godz. 14.45.
1. Otwarcie zebrania (Przewodniczący PTW)
2. Wybór Przewodniczącego obrad Walnego Zebrania Członków
3. Wybór Komisji Mandatowej, Komisji Skrutacyjnej, Komisji Uchwał oraz Sekretarza
4. Sprawozdanie Komisji Mandatowej o zdolności Walnego Zgromadzenia Członków do powzięcia wiążących Uchwał
5. Przyjęcie porządku obrad
6. Sprawozdanie z działalności PTW w 2015 roku (Przewodniczący PTW)
7. Sprawozdanie finansowe za 2015 r. (Skarbnik Zarządu)
8. Dyskusja nad sprawozdaniami za 2015 r.
9. Głosowanie nad zatwierdzeniem sprawozdania z działalności PTW i sprawozdania finansowego za 2015 r.
10. Wolne wnioski
11. Zamknięcie obrad Walnego Zebrania Członków

20 lat Polskiego Towarzystwa Wakcynologii