Inwazyjna choroba pneumokokowa u noworodków i niemowląt przed i po wprowadzeniu szczepienia szczepionką skoniugowaną przeciwko pneumokokom

21/09/2016

K.A. Poehling, T.R. Talbot, M.R. Griffin, A.S. Craig, C.G. Whitney, E. Zell, C.A. Lexau, A.R. Thomas, L.H. Harrison, A.L. Reingold, J.L. Hadler, M.M. Farley, B.J. Anderson, W. Schaffner
JAMA, 2005; 295: 1668-1674

Wprowadzenie

Streptococcus pneumoniae jest przyczyną zakażeń inwazyjnych, które u małych dzieci mogą przebiegać pod różnymi postaciami klinicznymi. Najczęściej są to: zapalenie płuc, bakteriemia i zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych. Od 2000 roku w USA obowiązuje powszechne szczepienie dzieci w wieku 2.-23. miesiąca życia nową, 7-walentną, skoniugowaną szczepionką przeciwko S. pneumoniae (PCV7). W efekcie prowadzonych szczepień zaobserwowano rzadsze występowanie inwazyjnych zakażeń pneumokokowych w całej populacji, co sugeruje, że powszechne szczepienie dzieci zmniejsza liczbę zachorowań również w grupach nieszczepionych. Nie oceniano natomiast, czy szczepienie przeciwko pneumokokom dzieci w wieku 2.-23. miesiąca życia zabezpiecza przed zachorowaniem również noworodki i nieszczepione niemowlęta.

Pytanie kliniczne

Czy wprowadzenie powszechnego szczepienia dzieci w wieku 2.-23. miesiąca życia 7-walentną, skoniugowaną szczepionką przeciwko S. pneumoniae wpływa na częstość występowania inwazyjnej choroby pneumokokowej wśród noworodków i niemowląt do 90. dnia życia w porównaniu z okresem przed szczepieniami?

Metodyka

badanie obserwacyjne z historyczną grupą kontrolną (badanie następstw)

Lokalizacja

8 stanów w USA

Badani

Kryteria kwalifikujące: noworodki i niemowlęta do 90. dnia życia urodzone w okresie od 1 lipca 1997 roku do 30 czerwca 2004 roku.

Opis metody

Badanie prowadzono w latach 1997-2004. Wszystkie dzieci urodzone w tym okresie obserwowano przez 3 miesiące pod kątem wystąpienia inwazyjnej choroby pneumokokowej (IChP). Czas trwania badania obejmował:
– okres 3 lat przed wprowadzeniem szczepionki PCV7 (od 1 lipca 1997 r. do 30 czerwca 2000 r.);
– okres przejściowy (od 1 lipca 2000 r. do 30 czerwca 2001 r.) nieuwzględniony w analizie;
– okres 3 lat po wprowadzeniu szczepionki PCV7 (od 1 lipca 2001 r. do 30 czerwca 2004 r.).

Punkty końcowe lub oceniane zmienne

– główny: IChP;
– dodatkowe: (1) manifestacja kliniczna IChP; (2) zgon z powodu IChP; (3) IChP wywołana przez typy serologiczne S. pneumoniae zawarte w szczepionce; (4) IChP wywołana przez typy serologiczne S. pneumoniae niezawarte w szczepionce; (5) IChP wywołana przez typy serologiczne S. pneumoniaeoporne na antybiotyki.
Definicje:
– IChP – wyizolowanie S. pneumoniae z krwi, płynu mózgowo-rdzeniowego, płynu opłucnowego, płynu stawowego lub z innych miejsc organizmu, które powinny być jałowe;
– manifestacja kliniczna IChP – objawy kliniczne zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych, zapalenia płuc, zapalenia stawów i kości lub izolowanej bakteriemii;
– typy serologiczne S. pneumoniae zawarte w szczepionce: 4, 6B, 9V, 14, 18C, 19F, 23F.

Wyniki

W okresie od 1 lipca 1997 roku do 30 czerwca 2004 roku stwierdzono 170 przypadków IChP wśród urodzonych w tym czasie noworodków i niemowląt do 90. dnia życia; w tym 89 przypadków IChP wykryto w okresie 3 lat przed wprowadzeniem szczepionki PCV7 (na 759 739 żywo urodzonych noworodków) i 57 przypadków IChP w okresie 3 lat po wprowadzeniu szczepionki (na 794 106 żywo urodzonych noworodków). 24 przypadki IChP wykryto w okresie przejściowym. Po wprowadzeniu szczepionki PCV7, w porównaniu z okresem przed jej wprowadzeniem, stwierdzono:
– rzadsze występowanie IChP wśród noworodków i niemowląt do 90. dnia życia (odpowiednio w przeliczeniu na 100 000 żywo urodzonych noworodków: 7,2 vs 11,8; RRR*: 39% [95% CI: 15-56]) oraz w poszczególnych okresach życia (RRR odpowiednio: 0-30. dnia życia: 39%; 31.-60. dnia życia: 45%; 61.-90. dnia życia: 32%);
– podobną częstość występowania poszczególnych klinicznych postaci IChP (odpowiednio wśród wszystkich IChP: izolowana bakteriemia – 62 vs 66%; zapalenie płuc – 19 vs 18%; zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych – 16 vs 15%; zapalenia stawów lub kości i szpiku – 4 vs 1%);
– podobne ryzyko zgonu z powodu IChP (odpowiednio: 2 vs 4 przypadki; RR*: 1,91 [95% CI: 0,41-8,93]);
– rzadsze występowanie IChP wywołanej przez typy serologiczne S. pneumoniae zawarte w szczepionce (odpowiednio w przeliczeniu na 100 000 żywo urodzonych noworodków: 2,4 vs 7,3; RRR*: 67%; p <0,001), a podobną częstość występowania IChP wywołanej przez typy serologiczne niezawarte w szczepionce (serotypy oceniano dopiero od lipca 1998 r.);
– rzadsze występowanie IChP wywołanej przez zawarte w szczepionce typy serologiczne S. pneumoniae oporne na penicylinę, cefotaksym lub erytromycynę (odpowiednio w przeliczeniu na 100 000 żywo urodzonych noworodków: 0,57 vs 2,3; RRR: 75%; p<0,001) i w mniejszym stopniu przez serotypy wrażliwe (odpowiednio w przeliczeniu na 100 000 żywo urodzonych noworodków: 1,9 vs 4,0; RRR*: 53%; p = 0,03), a podobną częstość występowania IChP wywołanej przez niezawarte w szczepionce typy serologiczne S. pneumoniae oporne i wrażliwe na penicylinę, cefotaksym lub erytromycynę.
(* obliczone przez autora opracowania na podstawie danych zawartych w artykule)

Wniosek

Szczepienie dzieci w wieku 2.-23. miesiąca życia 7-walentną, skoniugowaną szczepionką przeciwkoS. pneumoniae zmniejszyło częstość występowania inwazyjnej choroby pneumokokowej wśród noworodków i niemowląt do 90. dnia życia w porównaniu z okresem przed szczepieniem.

Opracowała dr med. Bożena Dubiel
Konsultowała prof. dr hab. med. Waleria Hryniewicz
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie

20 lat Polskiego Towarzystwa Wakcynologii