Jak stosować 15- i 20-walentną skoniugowaną szczepionkę przeciwko pneumokokom u dorosłych?

02/02/2023

Jakie zalecenia obowiązywały do tej pory?

W USA szczepienie przeciwko pneumokokom z użyciem polisacharydowej szczepionki 23-walentnej (PPSV-23) jest zalecane osobom w wieku ≥65 lat oraz dorosłym z czynnikami ryzyka zakażeń pneumokokowych od lat 80. XX wieku. W 2012 roku wprowadzono zalecenie szczepienia dorosłych z niedoborami odporności, implantem ślimakowym lub wyciekiem płynu mózgowo-rdzeniowego preparatami PCV-13 i PPSV-23, a od 2014 roku zalecenie to rozszerzono na wszystkie osoby w wieku ≥65 lat. Opierając się na zgromadzonych danych, w 2019 roku zmieniono zalecenia dotyczące stosowania PCV-13. Wskazano, że u osób w wieku ≥65 lat bez niedoboru odporności, implantu ślimakowego lub wycieku płynu mózgowo-rdzeniowego szczepienie przeciwko pneumokokom należy realizować z użyciem PPSV-23, a decyzję o ewentualnym podaniu PCV-13 podjąć wspólnie z pacjentem (zalecenie to nie było powszechnie stosowane w Polsce z uwagi na odmienną historię szczepień przeciwko pneumokokom i epidemiologię zakażeń pneumokokowych – przyp. red.). Zalecana liczba dawek szczepionek przeciwko pneumokokom i odstępy między dawkami różniły się w zależności od wieku pacjenta i obecności czynników ryzyka, co utrudniało realizację profilaktyki zakażeń pneumokokowych u dorosłych.

Dlaczego zmieniono obecne zalecenia?

Obecne zalecenia zmieniono w związku z rejestracją 2 nowych skoniugowanych szczepionek przeciwko pneumokokom o większej walentności – 15-walentnej (PCV-15), która – w porównaniu z PCV-13 – zawiera antygeny 2 dodatkowych typów serologicznych pneumokoka (Vaxneuvance [nazwa handlowa preparatu zarejestrowanego w Unii Europejskiej] – przyp. red.), i 20-walentnej (PCV-20), która – w porównaniu z PCV-13 – zawiera antygeny 7 dodatkowych typów serologicznych pneumokoka (Apexxnar [nazwa handlowa preparatu dostępnego w Polsce] – przyp. red.). Obie szczepionki zarejestrowano do stosowania u dorosłych w wieku ≥18 lat na podstawie wyników badań z randomizacją (RCT) porównujących ich odpowiedź immunologiczną z dostępnymi dotychczas PCV-13 i PPSV-23. Nowe zalecenia mają również na celu uproszczenie profilaktyki zakażeń pneumokokowych u dorosłych. Schemat szczepienia jest taki sam niezależnie od wieku i czynników ryzyka zakażeń pneumokokowych.

Jaka była metodyka opracowania nowych zaleceń?

Grupa robocza ds. szczepień przeciwko pneumokokom działająca przy Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP) oceniła jakość dowodów naukowych dotyczących bezpieczeństwa i immunogenności PCV-15 i PCV-20 zgodnie z procedurą przewidzianą w systemie Grading of Recommendations Assessment, Development, and Evaluation (GRADE). Wykorzystując system Evidence to Recommendation (EtR) Framework, grupa robocza dokonała przeglądu danych naukowych dotyczących korzyści i potencjalnego ryzyka stosowania PCV-15 i PCV-20 u osób w wieku ≥65 lat lub młodszych dorosłych z czynnikami ryzyka zakażeń pneumokokowych. Wzięto także pod uwagę epidemiologię zakażeń pneumokokowych, ich znaczenie, jako problemu zdrowia publicznego, wartości ważne dla populacji docelowych i ich preferencje, kwestie dotyczące wykorzystania dostępnych zasobów, akceptację zaleceń oraz możliwość ich wdrożenia w praktyce.

Jakie są nowe zalecenia?

Przeczytaj w artykule na stronie: https://www.mp.pl/szczepienia/artykuly/wytyczne/310315,jak-stosowac-15-i-20-walentna-skoniugowana-szczepionke-przeciwko-pneumokokom-u-doroslych

Zobacz także

22/11/2018

Aktualności

Zobacz więcej
20 lat Polskiego Towarzystwa Wakcynologii