Walne Zebranie Członków Zarządu

23/02/2017

Drogi Członku Polskiego Towarzystwa Wakcynologii
Uprzejmie informujemy, że na podstawie §19 i §20 Statutu Zarząd Główny PTW zwołuje Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w dniu 11 marca 2017 r. (sobota) w Bydgoszczy w sali konferencyjnej Hotelu Holiday Inn Bydgoszcz, ul. Grodzka 36. Pierwszy termin wyznaczono na godz. 15.15, a drugi na godz. 15.30. Porządek obrad w załączeniu. Ze względów organizacyjnych bardzo prosimy o potwierdzenie obecności na Walnym Zebraniu pocztą elektroniczną (annak@mp.pl) najpóźniej do 6 marca 2017 r. (godz. 10.00).
W dniu 11 marca w godzinach 9.00-14.45 w tej samej Sali Konferencyjnej odbędzie się konferencja warsztatowa PTW pt. „Szczepienia noworodków i wcześniaków. Szczepienia na dobry początek”. Dla członków PTW konferencja jest nieodpłatna, po uprzedniej rejestracji zgodnie z informacją na stronie internetowej konferencji. Szczegółowe informacje, program i możliwość zapisania się znajdą Państwo na stronie internetowej (http://www.warsztatyptw2017.pl/glowna).
Zgodnie z decyzją Zarządu członkom PTW uczestniczącym w Walnym Zebraniu, mającym opłacone wszystkie składki do 2016 r. włącznie, przysługuje zwrot kosztów przejazdu do i z Warszawy (pociąg – bilet II klasy; autobus rejsowy). W celu uzyskania refundacji kosztów podróży należy wypełnić odpowiedni wniosek (do pobrania podczas rejestracji na Walnym Zebraniu) i przesłać go na wskazany na nim adres wraz z oryginałami biletów (list polecony) do 11 kwietnia 2017 r.

Z wyrazami szacunku
(za Zarząd)
dr n. med. Jacek Mrukowicz
Zastępca Przewodniczącego PTW

UWAGA: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o sprawdzenie stanu składek członkowskich. Można to zrobić poprzez nową stronę internetową PTW (www.ptwakc.org.pl). Jeśli istnieją zaległości, prosimy o jak najszybsze ich uregulowanie (60 zł/rok). Kwotę należy wpłacić na konto PTW. Przypominamy, że zgodnie ze Statutem PTW (§10, pkt 8f) nieopłacanie składek dłużej niż rok skutkuje wykreśleniem z listy członków PTW. Kwartalnik „Medycyna Praktyczna Szczepienia” będziemy wysyłali nieodpłatnie wyłącznie członkom, którzy mają uregulowane wszystkie składki.

Proponowany porządek obrad Walnego Zebrania Członków PTW (11 marca 2017 r., Bydgoszcz, sala konferencyjna Hotelu Holiday Inn Bydgoszcz, ul. Grodzka 36)

Pierwszy termin: godz. 15.15

Drugi termin: godz. 15.30.

1. Otwarcie zebrania (Przewodniczący PTW)

2. Wybór Przewodniczącego obrad Walnego Zebrania Członków

3. Wybór Komisji Mandatowej, Komisji Skrutacyjnej, Komisji Uchwał oraz Sekretarza

4. Sprawozdanie Komisji Mandatowej o zdolności Walnego Zgromadzenia Członków do powzięcia wiążących Uchwał

5. Przyjęcie porządku obrad

6. Sprawozdanie z działalności PTW w 2016 r. (Przewodniczący PTW)

7. Sprawozdanie finansowe za 2016 r. (Skarbnik Zarządu)

8. Opinia i rekomendacja Komisji Rewizyjnej dotycząca sprawozdań Zarzadu PTW za rok 2016.

9. Dyskusja nad sprawozdaniami za 2016 r.

10. Głosowanie nad zatwierdzeniem sprawozdania z działalności PTW i sprawozdania finansowego za 2016 r.

11. Wolne wnioski 12. Zamknięcie obrad Walnego Zebrania Członków

20 lat Polskiego Towarzystwa Wakcynologii