Aktualności

Treść strony

Treść artykułu

Proponowany porządek obrad Walnego Zebrania Członków PTW

23/02/2017

Proponowany porządek obrad Walnego Zebrania Członków PTW
(11 marca 2017 r., Bydgoszcz, sala konferencyjna Hotelu Holiday Inn Bydgoszcz, ul. Grodzka 36)
Pierwszy termin: godz. 15.15
Drugi termin: godz. 15.30.
1. Otwarcie zebrania (Przewodniczący PTW)
2. Wybór Przewodniczącego obrad Walnego Zebrania Członków
3. Wybór Komisji Mandatowej, Komisji Skrutacyjnej, Komisji Uchwał oraz Sekretarza
4. Sprawozdanie Komisji Mandatowej o zdolności Walnego Zgromadzenia Członków do powzięcia wiążących Uchwał
5. Przyjęcie porządku obrad
6. Sprawozdanie z działalności PTW w 2016 r. (Przewodniczący PTW)
7. Sprawozdanie finansowe za 2016 r. (Skarbnik Zarządu)
8. Opinia i rekomendacja Komisji Rewizyjnej dotycząca sprawozdań Zarzadu PTW za rok 2016.
9. Dyskusja nad sprawozdaniami za 2016 r.
10. Głosowanie nad zatwierdzeniem sprawozdania z działalności PTW i sprawozdania finansowego za 2016 r.
11. Wolne wnioski
12. Zamknięcie obrad Walnego Zebrania Członków

Idź do góry
Jesteś członkiem PTW?
Zdobądź dostęp i korzystaj z własnego konta oraz forum.

Contact form

Chcesz zostać członkiem PTW?

Wypełnij formularz zgłoszeniowy.